תת"ל/29/ב – הרחבת תחנת הכוח דליה

להלם מסמכי התוכנית:

תסקיר א – תסקיר השפעה על הסביבה – פרק א

תסקיר ב – תסקיר השפעה על הסביבה – פרק ב

תסקיר ג - תסקיר השפעה על הסביבה – פרק ג

תסקיר ד - תסקיר השפעה על הסביבה – פרק ד

תסקיר ד - תסקיר השפעה על הסביבה – פרק ה

תתל29ב_הוראות

תתל29_ב_ניקוז_תשריט

תתל29ב_מוצע

תתל29ב_ניקוז_נספח

תתל29ב_בינוי

תסקיר_השפעה_על_הסביבה_תחנת_כח_אלה_אנרגיות_850_מגהוואט_בצפית_תתל_29ב-_נספחים

תתל29ב_מאושר_מקומי

תתל29ב_מאושר_ארצי

תתל29ב_תשתיות

שרטוטים_גדולים

תסקיר_השפעה_על_הסביבה-_קבצי_קלט-פלט