מיקום הקמת תחנת כוח פרטית חדשה- המדינה קובעת

תהליך הקמת תחנת כוח פרטית חדשה בישראל הינו תהליך ארוך, המורכב ממערכת בלמים וחסמים רגולטורים ועל כן אורך מספר שנים.

במאמר נציג את  התהליך התכנוני, שבראשיתו נדרש היזם לאתר מיקומים אפשריים לתחנת הכוח הפרטית חדשה על מנת שהמדינה תחליט איפה היא תקום בפועל.

ייצור החשמל במדינת ישראל נעשה בעיקר בדרום ואילו עיקר הצריכה נמצאת במרכז הארץ. אזור  הצפון מאוזן יחסית ביחס בין הייצור המקומי לבין הצריכה.

המעשה הנכון הוא לנסות למקם תחנת כוח חדשה קרוב ככל הניתן לאזורים בהם נמצא הריכוז הגבוהה ביותר של צרכני חשמל, וזאת בשל שני שיקולים עיקריים: השיקול הראשון הינו העומס על קווי ההולכה אשר תפקידם ל'שנע' את החשמל ממקום למקום. לקווי ההולכה יש הספק חשמל מסוים הניתן להולכה, כאשר אם ההספק גבוהה מדי לא ניתן יהיה להוליך את החשמל או שלחילופין נצטרך להקים עוד קווי הולכה. השיקול השני הינו הרצון להימנע מהקמת אוטוסטרדות של קווי מתח גבוהה שיפגעו בנוף ויגזלו שטחים אשר מיועדים למגורים או לחקלאות.

לאור זאת, נראה כי נכון להקים תחנת כוח פרטית במרכז או בצפון הארץ, אך נראה כי אלה אזורים צפופים עם הכי הרבה קרקעות לבנייה למגורים ומסחר. על כן, השאיפה הינה לאתר אתרים שקרובים מספיק למרכז, הן כדי לספק את כמות החשמל הנדרשת והן כדי להימנע כמה שניתן מפגיעה בנוף.

המדינה מקדמת שתי תוכניות מתאר ארציות שלוקחות בחשבון את האילוצים התשתיתיים שצוינו לעיל : האחת תמא 41 – תוכנית אב ותוכנית מתאר ארצית לתשתיות אנרגיה, השנייה – תמא 10 ב 11 – תוכנית מתאר ארצית לאיתור מתחמים לתחנות כוח.

הקריטריונים שמופיעים בתוכניות אלה הם שמכתיבים את הפעילות של היזמים הפרטיים סביב ייזום והקמה של תחנת כוח פרטית חדשה בישראל. העקרונות העיקריים הם שבכל מתחם ייצור אנרגיה לא יהיה ייצור אנרגיה של יותר מ 8% מסך כושר הייצור הארצי וכן מתן עדיפות לתחנות בצמידות דופן לתחנות כוח קיימות ואתרי תשתית אחרים.

בנוסף לאילוצים הקיימים ותוכניות המתאר של מנהל התכנון (גוף השייך למשרד האוצר) קיימים שיקולים נוספים שכל ייזם לוקח בחשבון כשהוא מאתר קרקע לבנית תחנת כוח פרטית חדשה.

ביניהם: היותו של האזור בקרבת קווי מתח עליון ומתח על קיימים, שיאפשר חיבור קצר ונוח יותר לרשת ההולכה הארצית של החשמל וכן היותו של האזור בסמיכות לרשת הולכת הגז הטבעי. 

על כן, אם נבחן את האפשרויות למיקום תחנת כוח, נראה כי אין הרבה אתרים שמשלבים את ארבעת הפרמטרים: קרבה למרכז, קרבה לקווי מתח עליון ומתח על, קרבה לקווי הולכת הגז ומיקום מספיק רחוק מיישובים קיימים.

לאחר שאותר האזור המיועד, מגיע שלב השגת זכויות המקרקעין. אם המדינה היא הגוף היוזם את הקמת התחנה והאדמות שייכות למדינה, המדינה יכולה להפקיע אותן. אם מדובר ביזם פרטי שאיתר קרקע מתאימה עליו להגיע להסכמות עם בעלי הקרקעות, במסגרת של הסכם מרצון, הסכם עסקי לחלוטין ולא בהליך הפקעה( הליך הפקעה הוא הליך שנכפה על ידי המדינה על בעלי הקרקעות).

כעת, כאשר נבחר השטח המיועד להקמת תחנת הכוח הפרטית ונרכשו הזכויות הקנייניות, מתחיל הליך תכנוני ארוך ומורכב מול מוסדות המדינה השונים. התהליך התכנוני כולל גם את מרכיב הצגת חלופות לאתרים, משמע שכל הצעה לבניית תחנה על תא שטח מסוים מחויבת בהצגת אפשרויות אחרות, שטחים חלופיים עליהם ניתן להקים את התחנה. הועדה לתשתיות לאומיות במנהל התכנון האחראית על בחינת ההליך התכנוני, תבחן את כל האפשרויות המוצעות על ידי היזם ותקבע איזו מהן תאושר ותוכל להתחיל בתהליך סטטוטורי מלא. התהליך ארוך ולעיתים מייגע. התהליך מתחיל  בפרסום הכוונה להכין תוכנית להקמת התחנה (פרסום לפי סעיפים 77-78 לחוק התכנון והבנייה), הכנת תסקיר השפעה על הסביבה, תיאום עם עשרות גופים במדינה המעורבים בתהליך (לרבות רט"ג, קק"ל, רשות העתיקות, משרד האנרגיה, חברת החשמל עוד ועוד...). לאחר התייחסות כל הגופים דנה בתוכנית הועדה לתשתיות לאומיות ומאשרת לפרסם אותה להערות והתנגדויות הציבור.

במידה ויש התנגדות ממונה חוקר מטעם המדינה אשר בוחן את ההתנגדויות, שומע את המתנגדים ומחליט האם לקבל את ההתנגדות במלואה, בחלקה או האם לדחות אותה. לאחר מכן התוכנית מועברת לממשלה לאישור ורק אז היא מקבלת תוקף. רק כעת יכול היזם להתחיל בתהליך של קבלת היתר בניה והקמת התחנה.

יש לציין כי התהליך אורך מספר שנים והינו זהה לתהליך שהמדינה מחויבת לעבור בבואה להקים פרויקט תשתית לאומי כמו הקמת תחנת כוח, כל זאת מלבד ההבדל שבכוחה של המדינה להפקיע קרקעות שברשותה ואילו יזם נדרש להגיע להסדר עם בעלי הקרקע.

בימים אלה מקדמת תחנת הכוח הפרטית דליה אנרגיות הרחבה של התחנה הקיימת כחלק מהמשך פיתוח יצרנות החשמל הפרטי מגז טבעי בישראל. התחנה פועלת בכפוף להנחיות המוזכרות לעיל ומקדמת את תחום ההתייעלות האנרגטית, ייצור חשמל נקי ואספקת חשמל מוזל לכלל תושבי ישראל.